پاکستان از دستگاه بزرگ استفاده کرد

پاکستان از عملکرد دستگاه دیپلماسی مشترک دو کشور اعلام کرد: از طریق طراحی دیپلماسی با
برگشت به بالا